• Το Πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» προκηρύχτηκε την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους/ υπηρεσιών τους. Ανάμεσα στις επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ιατροί (όλες οι ειδικότητες)
  • Κλινικές/ Νοσοκομεία
  • Διαγνωστικά κέντρα
  • Μικροβιολογικά Εργαστήρια
  • Κέντρα Φυσιοθεραπείας και Κινησιοθεραπείας
  • Υπηρεσίες ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας, λογοθεραπειας, κλπ
  • Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας

  Δικαιούχοι – Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
  Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
  • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
  Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή Προβολή
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

  Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

  Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

  Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

  Έναρξη Υποβολών: 20 Φεβρουαρίου 2019
  Λήξη Υποβολών: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

   

  Προϋπολογισμός – Ποσοστό ενίσχυσης – Διάρκεια Υλοποίησης
  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.
  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
  Ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 65% (Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων).
  Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019


  Ψηφιακή προβολή

  • Προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (πχ. Google, facebook, youtube, κ.ο.κ) 1000€/ μήνα και μέχρι 12 μήνες.
  • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολή (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) 2000€.

   

 • Παρέχουμε δωρεάν κατάθεση φακέλου για το συγκεκριμένο

  Spring

  Summer

 • Οφέλη για εσάς

  Τι μπορείτε να κερδίσετε κάνοντας Online Reputation Management

  broken image

  Αύξηση πελατών

  broken image

  Δημιουργία σταθερής ροής πελατών

  broken image

  Δημιουργία φήμης

  broken image

  Ενεργητική διαχείριση της εικόνας σας

  broken image

  Βελτίωση εμπειρίας ασθενών

  broken image

  Αύξηση τακτικών επισκέψεων

 • Γιατί να μας επιλέξετε

  1

  Εξειδίκευση στην διαχείριση φήμης και εικόνας “σοβαρών” επαγγελμάτων

  2

  Κάνουμε μόνοι μας τη σύνθετη δουλειά, ώστε να μην επιβαρύνεται το πρόγραμμά σας

  3

  Εξαιρετικό δίκτυο συνεργαζόμενων διαδικτυακών media και ομάδων